"D" Z Jamnikowa ZKwP/FCI

NID:

405608

Date born:

2018-02-24

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
dzieci Lali (14 dni)
INTCH, INTCH(FCI), BALTCH, BALTJCH, BLRCH, CZCH, EECH, EEJCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, PLCH, ROCH, UKRCH, FOX
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, EECH, EEJCH, FINCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WUT CH, WUT JCH, DCH(Club), DTK CH, DTK JCH, LUXCH, FT-FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WUT JCH, LUXCH
Black & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
BALTCH, EECH, EEJCH, LTCH, LVCH, LVJCH
brown&tan,
INTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, PLCH, PLJCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
BALTJCH, EECH, EEJCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, MOLCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, INTCH(FCI), ATCH, DTK CH, HCH, PLCH, PLJCH, SKCH, SKJCH, VDHCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, CZCH, DKCH, NORDCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, SLOCH, UKRCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, PLCH, PLJCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), BLRCH, DCH(Club), LTCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,