Örnbergets Olena

NID:

395331

Dog breed:

Dachshund (teckel) langhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Örnbergets Olena
Offspring (1)
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUJW, EECH, LUXJCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUW, WJW, EUJW, AMCH, HCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUW, WJW, DCH(Club), DTK CH, LUXCH, LUXJCH, NLCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
EUJW, LUXJCH, NLCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
ESCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), RKFCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.

Dachshund (teckel) kurzhaar
UnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknown
Unknown
red,
Dachshund (teckel) langhaar
EUJW, DTK CH, VDHCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
WW, EUW, EUJW, DCH(Club), DTK CH, VDHCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
EUW, DCH(Club), DTK CH, VDHCH, FOX
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
WW, EUW, EUJW, DCH(Club), DTK CH, VDHCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
VDHCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
FINCH, SECH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
SECH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
SECH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
INTCH, SECH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,