Shegoday Tais

NID:

412954

Date born:

2018-06-26

Colour:

red

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
SHE_Talisman_01.09.18_12
INTCH, INTCH(FCI), WUT JCH, BALTJCH, BALTVCH, BGCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
INTCH, FINCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), VDHCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar
INTCH, FOX
red,
Dachshund (teckel) langhaar
VDHCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
WUT JCH, FT-FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar
RUSCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
RUSCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
WW, RUSCH, FOX, FT-FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar
ESCH, LTCH, RUSCH, UKRCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
FOX
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
WW, RUSCH, FOX, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WW, BALTCH, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar
WW, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Dachshund (teckel) langhaar
FOX, FT-FOX, RBT
red,
Dachshund (teckel) langhaar
INTCH, CZCH, CZJCH, FOX, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
INTCH, INTCH(FCI), WW, CZCH, FOX, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, FOX, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Dachshund (teckel) langhaar
WW, BALTCH, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar
FOX
red,
Dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,