Tceleger Ch-litter

NID:

474666

Date born:

2024-02-27

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

Chocolate & Tan Dapple

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
INTCH(FCI), BLRCH, EECH, FINCH, GEOCH, GRCH, LTCH, MOLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, RUSCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, AUSTCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), GIBCH, ITACH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), AMCH, RKFCH, RUSCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, HCH, LTCH, PLCH, PLJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, EECH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, SLOCH
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRJCH, MNCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), AMCH, RKFCH, RUSCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), BLRCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), AMCH, RKFCH, RUSCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
BGCH, BLRCH, CERCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, INTCH(FCI), WW, EUJW, WUT CH, WUT JCH, BALTCH, BGCH, BLRCH, BLRJCH, CERCH, CROJCH, CYCH, CZCH, FINCH, GEOCH, HJCH, ITACH, LTCH, LVCH, NORDCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, SKCH, SLOCH, UKRCH, FT-FOX
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH
Black & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
Unknown
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,