Территория Любви Ворошилов

NID:

425348

Date born:

2016-06-11

Dog breed:

Dachshund (teckel) langhaar

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Территория Любви Ворошилов
BALTCH, BALTJCH, EECH, EEJCH, FINCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH, CANCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar
RUSCH

Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar
GBCH

Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, FOX, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), DCH(Club), ESCH, LTCH, PLCH, RUSCH, UKRCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar
RUSCH

Dachshund (teckel) langhaar
RUSCH

Dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,